PSNV-CZ, o. s., se podílí na tvorbě včelařského programu

- redakce

1/2010, strana 4

Občanská sdružení působící v oboru včelařství by měla v současné době dávat podněty a návrhy pro včelařský program související s následným Nařízením vlády ČR o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh na období 2010 až 2013. Také PSNV-CZ se aktivně zapojila a předložila své návrhy.

V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, mohou členské státy EU ve snaze zlepšit obecné podmínky produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh vypracovat vnitrostátní „včelařský program“ na dobu tří let. Podle článku 109 Nařízení je včelařský program vypracován v úzké spolupráci se zástupci organizací včelařů a včelařských družstev.
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s., bere tuto výzvu vážně a na společném jednání, které se ko-
 
Vybíráme nejdůležitější body:
1)     PSNV-CZ, o. s., upozornila na pochybení ve stávajícím včelařském programu a následně Nařízení vlády č. 285/2007, kdy v opatření podle § 2 jsou ostatní občanská sdružení diskriminována v přístupu k dotacím na vzdělávací činnost. V § 3, odst. 1 Zákona  č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se uvádí: „Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti.“ Tento diskriminující prvek je uplatněn ve stávajícím Nařízení vlády č. 285/2007 v § 3, odst. 1, písm. b), kde se uvádí, že: „…žádost o dotaci podle § 2 podává občanské sdružení, které sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel“, což jinak řečeno – žádost může za nynější situace podávat pouze jedno občanské sdružení. Pro upřesnění – v současné době je v ČR registrováno sedm subjektů (občanských sdružení, družstev) působících v oboru včelařství.
2)     Včelařský program vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a proto musí významově korespondovat s názvy i obsahem jednotlivých opatření tohoto dokumentu EU. U stávajícího Včelařského programu (následně i výklad v Nařízení vlády č. 285/2007) se chybně uvádí název opatření: „Technická pomoc včelařům a skupinám včelařů“ a „Boj proti varroáze“. Podle Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 jsou správné názvy opatření: „Technická pomoc včelařům a sdružením včelařů a Kontrola varroózy“.
3)     Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 deklaruje zlepšení obecných podmínek produkce včelařských produktů, a to nejen u medu. Na doporučení nejširší včelařské obce navrhuje PSNV-CZ, o. s., produkci, úpravu a využívání včelího vosku implementovat do některých opatření. Nabízí se podpořit technická zařízení v oblasti získávání a zpracování vosku s důrazem na zdravotní hledisko včel, koloběh vlastního vosku v uzavřeném hospodářství a monitoring reziduí používaných léčiv a agrochemie v zemědělství.
4)     V opatření Kontrola varroózy musí být kromě podpory vlastní aplikace akaricidů směrovány také do preventivních, monitorovacích a šlechtitelských úkonů v souvislosti s kontrolou varroózy. Tyto úkony, předcházející aplikaci akaricidů, jsou dnes samozřejmou součástí integrovaného boje proti varroóze ve světě. Podporou tohoto opatření se budou dále eliminovat celoplošné úhyny, a hlavně se sníží riziko kontaminace včelích produktů rezidui po aplikaci akaricidů.
5)     PSNV-CZ, o. s., upozornila, že spolupráce se specializovanými subjekty při implementaci aplikovaných výzkumných programů v oblasti včelařství a včelích produktů se v minulém období nepodporovala. V období 2010 až 2013 je třeba toto opatření podporovat, zejména v oblasti šlechtění varroatolerantních linií včel. Nejnovější studie a již probíhající aplikovaný výzkum ve světě ukazují, že toto je jedna z cest k udržitelnému včelařství. Pouhé používání akaricidů mělo smysl v počátcích výskytu varroózy. V celosvětovém zamoření varroózou vede pouhé používání akaricidů do slepé uličky.
Hlavní změny ve včelařském programu musí být schválené do konce března v Bruselu a na to bude potom navazovat Nařízení vlády o tzv. evropských dotacích na období září 2010 až srpen 2013. Včelařský program je obecnější a dává obecný rámec pro následné Nařízení vlády.
PSNV-CZ, o. s.,  je připravena aktivně se podílet na tvorbě právních předpisů ve spolupráci se státní správnou a účastnit se všech jednání.
-redakce-