Strategie podpory chovu včel a opylovatelů v Praze

Vendula Audolenská

7/2023, strana 28

Hlavní město Praha zadalo vloni zpracování strategického dokumentu, který by měl za prvé zmapovat stávající chov včel na svém území a navrhnout, jak ho dále rozvíjet. 

Za druhé pak cílí na ostatní hmyzí opylovatele. Kromě dlouhodobého výhledu přinese materiál krátkodobý akční plán. Ten stanoví dílčí projektové záměry a aktivity, které pokryjí oba cíle.

Tvorbu dokumentu má na starosti pracovní skupina sestavená z odborníků v oblasti včelaření a ochrany životního prostředí. Léto bude patřit připomínkám a po jejich zapracování bude předložen ke schválení Radě hl. m. Prahy spolu s Akčním plánem. V Akčním plánu se objeví projektové záměry pro střednědobý horizont a přehled činností směřujících k naplnění strategických cílů v chovu včel a ochraně opylovatelů v Praze.