Zaměřeno na kvalitu vzdělávání PSNV

Radek Kobza, Petr Texl

2/2013, strana 30

Dobrý lektor by měl splňovat tři předpoklady: odbornost získanou a rozšiřovanou nikdy nekončícím studiem, vlastní praktickou zkušenost se včelařením a v neposlední řadě umění předat své znalosti a dovednosti posluchačům.  Přinášíme několik postřehů pohledem čtyř lektorů PSNV, absolventů kurzu lektorských dovedností v březnu 2013 na Javořici.

 

 

Zastoupení vzdělávacích akcí PSNV je velmi pestré – kromě přednášek a prezentací na konferencích a seminářích zavedla do praxe inspirativní koncept LŠNV pro začátečníky a mírně pokročilé včelaře. PSNV odborně garantuje celoroční kurzy včelařských škol v Hranicích na Moravě a jihočeské Blatné, kde od září 2013 startuje i nový kurz pro budoucí profesionály – Včelař-Farmář.

 

 Zhodnocení úrovně a zaměření akcí

Jak hodnotí úroveň předávání znalostí a dovedností obecně na vzdělávacích akcích PSNV oslovení lektoři? Hodnocení široce pokrylo „školní“ stupnici od výborné po dostatečnou. Už to je signál, že nesmíme usínat na vavřínech a zaměřit se kromě kvantity i na kvalitu vzdělávacích akcí. Nejedná se ani tak o zavádění nových témat. Zde oslovení lektoři shodně poukazují na již tak široký záběr, že si většina zájemců najde svoji akci. Pokud by přeci jen měla PSNV klást na něco důraz, pak „praktickému včelařství, různým metodikám ošetřování včelstev, aby si posluchači uvědomili, že neexistuje jedna správná cesta, ale že každý provoz je nezaměnitelný a nenapodobitelný originál,“ upozorňuje František Texl.  „Akce v době hlavní včelařské sezony jsou zárukou ukázky praktického včelaření, jen nevím, kdy potom vlastně samotní lektoři včelaří (a zda ještě vůbec...),“ doplňuje  a podtrhuje tak druhý z předpokladů, které jsme uvedli v úvodu.

Lektorské dovednosti

Umění předat léty praxe nabyté zkušenosti je dovednost, která se dá úspěšně rozvíjet. Pestrost situací a různé složení posluchačů, kterým je lektor PSNV vystaven, s sebou nese náročné hledání vhodné formy a technik práce s publikem. Nestačí vložit textový dokument do power pointové prezentace, přidat sled pěti odlišných animací a tři různé fonty písma a šest barev (zaneprázdněnější  z nás už jen promítají souvislý text z wordu projektorem). Je třeba položit si nejdříve otázky o lidech, před které mám předstoupit (O koho se jedná? Jak budou naladěni? S čím by chtěli po mé přednášce / výuce odcházet?) a začít tvořit osnovu svého tématu a nezapomínat při tom na publikum a vzdělávací cíle dané akce. Kromě vlastní prezentace lektor přemýšlí, co ukáže obrázkem, schématem, co si divák může přečíst na projekci a jaké interaktivní techniky zapojení publika použije. Právě v těchto chvílích přípravy se začíná rodit atraktivní a interaktivní přednáška či seminář, a proto i první dva dny kurzu pro lektory PSNV byly zaměřeny na praktické osvojení si potřebných dovedností.  Kurz se uskutečnil v rámci projektu Včelař-Farmář Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaným z rozpočtu EU a České republiky.

Není cílem tohoto příspěvku podrobně popsat náplň uskutečněného kurzu. Bez zažité zkušenosti je to beztak bezcenné. Položili jsme ale otázku: Které nově osvojené dovednosti jsi již ve své lektorské praxi využil a s jakým úspěchem? Dejme slovo jim samotným: „Kurz lektorských dovedností byl veden profesionálně a byl zaměřen komplexně na činnost lektora. Ve své praxi jsem využil zapojování publika do diskuze kladením otázek a pro mě nové způsoby vedení prezentace.“ hodnotí Jaroslav Tauš.

„Zlepšil jsem svou verbální a neverbální komunikaci s posluchači, zejména pak udržení očního kontaktu se všemi posluchači, navození dobré atmosféry a komunikaci s posluchači během přednášky,“ odpovídá další z účastníků tréninku Michal Počuch.

Postřehy kolegů doplňuje František T exl: „Zmapování prostoru a úrovně publika v předstihu před vlastní přednáškou, zvládání prostoru a zaměření se i na gestikulaci.“

Pro zajímavost dodejme, že pro mnohé z účastníků byla samotným překvapením zvolená forma kurzu. Více než 60% času se trénovalo, lektoři opakovaně předstupovali před publikum se svými výstupy a po celé dva dny měli možnost získat cennou zpětnou vazbu od kolegů i lektora Ladislava Koubka z brněnské společnosti Motiv P. Zvolený přístup oceňovali účastníci především.

 

Jak dál?

Kurz samotný přinesl mnoho podnětů. V přípravě nadcházejících LŠNV a výuky na včelařských školách chceme začít sbírat informace od účastníků, jejich očekávání, s kterými na akci přijíždí v předstihu před akcí, aby se dala výuka uzpůsobit. Máme také myšlenku na částečné sjednocení osnov pro stěžejní témata nejen pro akreditovaný obor Včelař v Blatné, ale i pro letní školy.  V neposlední řadě chceme pečlivěji  sledovat efektivitu vzdělávacích akcí PSNV a dále pracovat se zpětnovazebními  dotazníky při výuce, abychom získali potřebná data, o která můžeme opřít naši snahu o zkvalitnění lektorů a vzdělávacích akcí PSNV.  Akce ale byla stěžejní  pro pilotní kurz Včelař Farmář, který startuje od září 2013 v Blatné. Proškolení lektoři pomohou nastavit laťku vzdělávání v oboru včelařství zas o kousek výš. K tomu jim pomohou další tréninky, které se uskuteční na podzim a budou zaměřeny na rozvoj prezentečních dovedností. Snad nás tam inspiruji a přestaneme z prezentace dělat dokument!

 

Radek Kobza a Petr Texl

 manažeři projektu Včelař – Farmář