COLOSS – II. ročník klepe na dveře

Jiří Danihlík, Radek Kobza

1/2015, strana 25

V druhé polovině března 2015 se spustí druhý ročník monitoringu zimních ztrát včelstev. Výsledná studie vznikne v rámci mezinárodní spolupráce vědců i včelařů, soustředěných ve skupině COLOSS, a standardizované metodiky. Krátký dotazník s dvaceti otázkami je určen všem včelařům, ať již úhyny zaznamenali či nikoli. Jeho cílem je zjistit vztahy mezi úhyny a různými vlivy působícími na vitalitu včelstev; od zásahů včelaře, léčení, až po snůškové poměry.

 

Dotazník bude k dispozici jak on-line, tak opět i v tištěné podobě pro ty, kteří nemají možnost připojení k internetu. Hledáme dobrovolníky, kteří jsou ochotni šířit tištěnou verzi dotazníku mezi včelaře ve svém okolí. Zájemce prosíme o registraci pod odkazem na webu PSNV-CZ (www.psnv.cz).

Jak bude druhý ročník vypadat?

Na mezinárodní konferenci v Kodani 27.–28. 1. 2015 jsme přednesli první zkušenosti z české studie. Protože vznikla univerzální anglická verze dotazníku, překládáme ji do češtiny a připravujeme ke zveřejnění. Účast na studii je opět dobrovolná, anonymní a poběží do konce května 2015. Výsledky vyhodnotíme společně s kolegy napříč Evropou. První zprávy o stavu zimování včelstev budou publikovány v průběhu července 2015. Obecně se očekává rok velmi ovlivněný gradací varroózy, potvrdí se tedy nutnost letního monitoringu a letního léčení nebo nikoliv? Budou se nějak zásadně lišit úhyny mezi jednotlivými kraji České republiky? Na tyto a další otázky se pokusíme najít odpověď.

Novinkou v letošním roce je rozšíření projektu o laboratorní pokusy zaměřené na souvislost imunity včel a jejich výživy. Spolupráci s rakouskou Karl-Franzens-Universität v Grazu nově zaštiťuje Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pracovní společností nástavkových včelařů. Tyto aktivity podporuje Program rozvoje česko-rakouské spolupráce „Aktion“. Odborným garantem a národním koordinátorem projektu je Jiří Danihlík.

Na jarní etapu naváže opakování letní části studie zaměřené na obnovu včelstev. Díky zapojení vás, včelařů, se Česká republika postupně zapojuje do sítě včelařského výzkumu evropského významu.

Kde se o COLOSSu dozvíte víc…

K propagaci COLOSSu slouží na webu PSNV-CZ (www.psnv.cz ) i Moderního včelaře (www.modernivcelar.eu) krátká prezentace a letáček. Jsou k dispozici všem, kteří by chtěli pomoci s propagací studie na setkání včelařů ve svém okolí a přispět tak k vyšší účasti včelařů napříč celým naším státem.

Výstupy z loňského pilotního ročníku přineslo minulé číslo Moderního včelaře (6/2014). Na webu jsou k článku přiloženy i příspěvky ke COLOSSu a úhynům včelstev otištěné začátkem ledna v Lidových novinách.

Jiří Danihlík
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Radek Kobza
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ