Stanovisko PSNV-CZ k problematice rozporu Metodiky kontroly zdraví a důsledků registrace nových veterinárních léčivých přípravků s účinnou látkou kyselinou šťavelovou

Leopold Matela

7/2017, strana 44

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., odeslala Státní veterinární správě 13. června 2017 níže uvedené stanovisko, iniciované jednáním na téma Mor včelího plodu, které mělo následný den proběhnout v Praze. Na toto jednání byla PSNV-CZ, z. s., Státní veterinární správou pozvána, ale bohužel se ho nikdo nemohl zúčastnit. S vědomím důležitosti této schůzky zaslala PSNV-CZ dopis, který zároveň kromě SVS adresovala též Ministerstvu zemědělství ČR a jako otevřený dokument ho též poskytla Modernímu včelaři.

Rada PSNV-CZ projednala na zasedání 1. 6. téma postupu ve věci rozporu mezi zněním Metodiky kontroly zdraví (MKZ) pro r. 2017 a praxí vzniklou po registraci veterinárních léčivých přípravků (VLP) s účinnou látkou kyselinou šťavelovou (Oxuvar a VarroMed).

Je zjevné, že při logickém zimním užití těchto registrovaných VLP (v období bez plodu), po nichž trvá léčebný spad 6–8 týdnů, budou dosud povinně odevzdávané vzorky zimní měli obsahovat spad léčebný. Což výrazně mění jejich interpretaci i následné strategie a postupy z těchto výsledků běžně v ČR odvozované.

Je tedy třeba iniciovat jednání s autory metodiky (MKZ) a požadovat její uvedení do souladu s reálnou praxí.

Rada PSNV-CZ zároveň vyslovila souhlas se zapojením PSNV-CZ do společné aktivity Asociace včelařských spolků – svazu v této záležitosti.

 

Z hlediska praktického vidíme 2 roviny problému:

 1. Jednak je to přímá příčina momentálního rozporu reality a znění MKZ, již je třeba urgentně řešit.

  Navrhujeme tedy minimálně vyřešit nyní problém týkající se povinnosti odevzdávat vzorek zimní měli. Buď tedy obecně tuto povinnost zrušit, nebo dočasně a v aktuální situaci vyřešit u těch chovatelů, kteří používají k zimnímu ošetření VLP s účinnou látkou kyselinou šťavelovou.

 2. V širších souvislostech navrhujeme uskutečnit další odborná jednání o vyřazení varroózy ze seznamu nebezpečných nákaz, jenž je přílohou právě projednávané novely veterinárního zákona. A následně poté upravit další souvisící legislativu, jež se od tohoto právního dokumentu bude odvíjet. K jednání a k veřejné debatě by mělo být v dostatečném předstihu přizváno široké spektrum včelařských sdružení a také odborná veřejnost, jejíž účast v takových jednáních považujeme za nezbytnou.

PSNV-CZ je toho názoru, že státní správa již byla v řadě materiálů informována o stavu věcí. Není problém argumenty znovu sumarizovat a účastnit se odborné debaty o těchto tématech. Nicméně jsme toho názoru, že návrhy by měly vzejít od autorů metodik, jejichž odpovědností je tvorba těchto dokumentů. K tomu nabízíme součinnost.

Připojujeme se k myšlence zpracovat společné stanovisko AVS k těmto tématům a k záměru informovat o tomto stanovisku státní správu a žádat o přizvání k jednáním.

Zároveň podporujeme názor o těchto společných aktivitách informovat včelařskou veřejnost i media.

 

Jako další souvisící témata navrhujeme:

 • Jako základní princip preferovat informování a vzdělávání chovatelů, na jehož základě je možno poté klást větší důraz na zodpovědnost včelaře za vlastní včelstva a způsob zvládání a tlumení nemocí nechat na jeho rozhodnutí.

 • Při používání ​VLP využívat celé spektrum aktuálně registrovaných přípravků, informovat o nich a snažit se o další rozšíření jejich spektra.

 • Informovat o zootechnických opatřeních, která přispívají k chovu zdravých a vitálních včelstev.

 • V opatřeních zmínit, že včelař musí chovat včelstva tak, aby neohrožoval okolí šířením nemocí (dozorovým orgánem je SVS), tu je důležitá role osvěty a vzdělání, v čemž mohou pomoci včelařské spolky.

 • Pokud je nutno aplikovat veterinární přípravky, pak jen tak, aby neohrožovaly zdraví chovaných zvířat a nebyla ohrožena bezpečnost potravin (plyne z toho cíleně žádat rozbory včelích produktů na zjišťování reziduí VLP a reziduí rozkladných produktů účinných látek, což by měla zabezpečit zejména SVS).

 • Veškeré debaty a jednání držet v odborné rovině, vyhnout se různým lobbistickým tlakům a nenechat se do nich vtáhnout.

 • Jednání by měla probíhat nikoli pod časovým tlakem a principiálně ve schématu rovnoprávných subjektů a odborně podložené argumentace, jejíž součástí by mělo být i srovnání se stavem v sousedních zemích s podobnými podmínkami pro chov včel.