Články Autora Martina Stejskalová

Vynulovat

Využití včel při monitoringu pesticidních reziduí

Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Dalibor Titěra, Martin Venc, Jaroslava Vospělová, Jan Kazda

2023/12/22

Vědci z České zemědělské univerzity dokončili výzkum, v němž se zabývali možností sledovat pesticidní zátěž české krajiny přes analýzu plástového pylu. S výsledky vás seznamuje tento článek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Sledování včel pomocí čipů

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Dalibor Titěra, Jan Bartoška, Martina Stejskalová

2023/11/30

V jediném úlu může žít více než 50 000 dělnic, a protože v období snůšky žijí jen 30–60 dní, probíhá jejich neustálá výměna. Včelstvo jako celek se zdánlivě nemění, ale ve skutečnosti se jedná o dynamicky se měnící společenství. Jestliže chceme objasnit různé aspekty chování včelstva a jeho reakci na měnící se životní podmínky, potřebujeme obvykle sledovat jednotlivé včely.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Faktory ovlivňující návštěvnost opylovatelů ve slunečnici

Martina Stejskalová, Jan Kazda

2023/9/22

V průběhu července rozkvetla pole naší druhou nejdůležitější olejninou, tzn. slunečnicí roční. Do jaké míry ji navštěvují včely, závisí mimo jiné na odrůdě. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nejčastější rezidua pesticidů v medu a pylu z lokalit s intenzivním hospodařením

Martina Stejskalová, Jan Kazda

2020/7/18

Aplikace přípravků na ochranu rostlin je často nezbytnou součástí zemědělské výroby. Při jejich používání musíme mít na zřeteli ochranu životního prostředí, proto hledáme postupy, které umožní chránit před účinky pesticidů necílové organismy. Typickým zástupcem necílových organismů jsou opylovatelé.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Význam řepky v českém zemědělství a vliv pěstované odrůdy řepky na návštěvnost kvetoucího porostu včelami

Jan Kazda, Martina Stejskalová

2018/3/26

Ozimá řepka se postupně stala hlavní pylodárnou a nektarodárnou zemědělskou plodinou v České republice. V posledních letech se významně zvedlo množství osetých ploch řepky ozimé hybridními odrůdami. V roce 2017 tvořily tyto odrůdy 90 % všech odrůd pěstovaných v ČR. Rozsah pěstování těchto moderních hybridů však vzbuzuje u včelařů obavy, že tyto odrůdy neposkytují včelám dostatek pylu a medu. Co přinášejí výzkumy České zemědělské univerzity? Na to odpovídají Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., a Ing. Martina Stejskalová působí na katedře ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Přesné a možná překvapivé informace se dozvíte buď z tištěného nebo elektronického vydání březnového Moderního včelaře. Anebo na semináři Úloha včel v současné rostlinné výrobě, který se koná 6. 4. 2018 v Praze a 13. 4. 2016 v Brně (www.krajinaprovcely.cz).

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Vliv aplikací herbicidů a fungicidů na včely

Aneta Bokšová, Jan Kazda, Martina Stejskalová, Jiří Provazník

2022/4/22

Aplikace přípravků na ochranu rostlin se stala nezbytnou součástí zemědělské výroby. O negativním vlivu přípravků hubících škodlivý hmyz (insekticidů) na včely a další opylovatele bylo vytvořeno mnoho studií. Tento článek se zabývá herbicidy a fungicidy, o jejichž vlivu na včely je poznatků méně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Možnosti ochrany opylovatelů před účinky pesticidů aplikovaných do porostů olejnin

Jan Kazda, Aneta Bokšová, Martina Stejskalová, Jan Bartoška

2019/12/34

U olejnin se podobně jako u ostatních polních plodin provádí ochrana proti škodlivým organizmům v souladu s platnou legislativou podle zásad integrované ochrany rostlin. Vzhledem k výskytu škodlivých organizmů se pesticidy v olejninách aplikují i před květem nebo v průběhu květu. Vzhledem k tomu, že kvetoucí řepka nebo slunečnice jsou vysoce atraktivní pro včely a další opylovatele, zvyšuje se nebezpečí otravy opylovatelů právě při pěstování těchto plodin. Více o problému ve vztahu ke včelám v článku Jana Kazdy a kol., který naleznete v tištěném nebo placeném elektronickém Modernímvčelaři

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.